ព័ត៌មាន

Dolibarr ERP ងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងារក្នុងមន្ទីពេទ្យ

កាលពីអត្តបទមុនៗ Techfree បានលើកយក CRM ផ្សេងៗមកបង្ហាញដូចជាផ្នែកអប់រំ ផ្នែកជំនួញ ឬ ផ្នែកអាយធី តែអត្តបទនេះ Techfree និងលើកយក CRM សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ។