ស្វែងយល់តើអ្វីទៅជា Docker ?

2016-09-23 chamroeunrith

ហេតុអ្វីបានជា Digital Ocean, Amazone Web Service បង្កើត VPS មួយលឿន?  Setup Vmware មួយវិញចំណាយពេលយ៉ាងតិច២០នាទីទំរាំបាន Windows មួយឬ Linux មួយ។ Docker ជា ប្រភេទ Virtualization តូចម្យ៉ាងដែលឈនៅលើ Kernel របស់ Physical Server OS វាមាន Template សម្រាប់ OS ។ ពេលប្រើប្រាស់គ្រាន់តែហៅ Template មកប្រើវានិងដើរបានភ្លាម បើយើង […]