កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

បង្កើត Dialog ច្រើនប្រភេទនៅក្នុង Electron

Dialog box គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលមានតួនាទីច្រើនដូចជា បង្ហាញសារ បញ្ជាក់អ្នកប្រើប្រាស់ពីជម្រើសរបស់គេ ឬទទួលការបញ្ចូលទិន្ន័យនានា។ល។ ដូច្នេះហើយទើប Dialog box ត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីបង្កើត Dialog Box ចំនួនបួនប្រភេទដែលមានដូចជា Error box, message box, save box និង open box នៅក្នុង Electron។