ដើម្បី​បង្កើតវេបសាយ (Website) ត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

2016-06-28 techfree

បច្ចុប្បន្នវេបសាយ (Website)ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល សេវាកម្ម ឬព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ប្រទេស ក្រសួង ក្រុមហ៊ុន អង្គការ ស្ថាប័ននានានៅតាមបណ្តាយអ៊ីធឺណិត (Internet)។ វេបសាយគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចអោយអតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកចូលមកយកព័ត៌មានផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល។