របៀប Setup Open Source Sub Version

2016-09-28 chamroeunrith

ការងារ IT ភាគច្រើនជា Teamwork ជាក្រុម ដូចជាការសរសេរវេបសាយ សរសេរប្រូក្រាមជាដើម តែងតែមានអ្នកសរសេរអ្នកសរសេរតាមក្រោយ ដូចនេះ ឯកសារតែងមានការផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកសរសេរប្រូក្រាមទាំងអស់មិនប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងទេនោះ និងធ្វើអោយមានកំហុសជាច្រើន។ប្រសិនចង់ត្រលប់ទៅមើលកូដពីមុនថាតើអ្នកណាបានធ្វើអ្វីខ្លះកែអ្វីខ្លះនៅលើ File មួយណាវាពិតជាពិបាក ប្រសិនជាចង់ដឹងថាតើ Version Code ណាមួយមានកំហុសអ្វីខ្លះ។