សន្និសីទបច្ចេកវិទ្យា Google នៅកម្ពុជា

Loading Map....

កាលបរិច្ឆេត
28/10/2016 - 29/10/2016
ពេញមួយថ្ងៃ

ទីកន្លែង
CKCC

ប្រភេទ


GDG DevFest Hackathon 2016 មកដល់ហើយ! តើអ្នកចូលចិត្តសរសេរកូដ ឬឌីហ្សាញ ឬរកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីទេ? ចូលរួមដោយចុះឈ្មោះទីនេះ
https://goo.gl/WEWQmB

បិទពាក្យ ថ្ងៃទី៩ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ម៉ោង ៩យប់