របៀបង្កើត Class Method​ ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត Class Method​ ហើយក្នុងអត្តមុន របៀបបង្កើត Class ក្នុងភាសា VB.NET  ក៏មានបង្កើត class method​ Class នោះដែរ។ ​Method របស់​ Class ជា​ Sub Procedure ឬ Function Procedure ដែលបង្កើត នៅក្នុង Class ។

I. Modifier

Modifier មានដូចជា Public, Private, Protected, Friend ហើយ Protected Friend ដែល ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង members របស់ Class ដូចជា variable, Property, Method ។

  • Public: ផ្តល់​ public access ទៅកាន់ member របស់វា។ មានន័យថា object ខាងក្រៅអាច Access វាបាន។
  • Private:​ ផ្តល់​ private access ទៅកាន់ member របស់វា។ មានន័យថាវាអាច Access បានត្រឹមតែនៅក្នុង Class ឬ block នៃ Code របស់វាតែប៉ុណ្ណោះ។
  • Protected: ផ្តល់​ protected access ទៅកាន់ member របស់វា។ មានន័យថា  member របស់វាអាច access បានតែក្នុង own class ឬ Class ដែល derived ចេញពីវា។
  • Friend: ផ្តល់​ protected access ទៅកាន់ member របស់វា។ មានន័យថា  member  របស់វាអាច access បាននៅក្នុង Program ដែលមានវត្តមានការប្រកាស របស់វា ឬកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុង assembly តែមួយ។
  • ProtectedFriend​​​:ផ្តល់ protected និង​ friend access ទៅកាន់ member របស់វា។

ឧទាហរណ៏ៈ ការប្រើ Modifier  

I. បង្កើត Class_Modifier  

II. Access Class_Modifier នៅក្នុង Form:

នៅលើបន្ទាប់ទី 7 នឹង ទី 9 វា error ព្រោះតំលៃរបស់វាបានប្រកាសលក្ខណះជា Private នឹង Protected។