ការប្រើ Notification​​ API នៅលើ Browser (​កម្មវិធីមើលវេបសាយ)

Browser Notification គឺជាការកំណត់និងបង្ហាញដំណឹងអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈ កម្មវិធីមើល វេបសាយ។  ការធ្វើដូចនេះអាចផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើ ទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានយ៉ាងងាយស្រួលពី វេបសាយណាមួយ។

របៀបប្រើ Notification API៖

ជំហានទី១

ត្រូវរកមើលថាតើ Notification API វាត្រូវជាមួយ កម្មវិធីមើលវេបសាយ របស់យើងដែលឬទេ? ឧទាហរណ៍៖

2

ជំហានទី២
អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីធ្វើការផ្ដល់សិទ្ធិដើម្បីបង្ហាញ Notification ។ឧទាហរណ៍៖

4

ជំហានទី៣
ភ្ជាប់់ទៅនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍៖

5

សូមមើលឧទាហណ៍ពេញខាងក្រោម៖

17

នោះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

+ប្រសិនបើ Notification API  របស់យើងមិនត្រូវជាមួយ កម្មវិធីមើលវេបសាយ ទេវានឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

untitle111d-1

+ប្រសិនបើ Notification API របស់យើងត្រូវជាមួយ កម្មវិធីមើលវេបសាយ  វានឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

2