វិធី១០យ៉ាងប្រើសំរាប់ស្វែងរកជាមួយ Google អោយមានប្រសិទ្ធភាព

ម៉ាស៊ីនស្វែងរក Google ត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់សំរាប់ស្វែងរកព័ត៌មានឬឯកសារផ្សេងៗ នៅលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត។ តែអ្នកប្រើភាគច្រើនមិនបានដឹងពីរបៀបស្វែងរកផ្សេងៗដែលអាចជួយអោយលទ្ធផលស្វែងរកបានចំគោលដៅ និងចំណេញពេលវេលា។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបមួយចំនួន ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានឬឯកសារតាមរយៈ Google។

១ ស្វែងរកព័ត៌មាននៅក្នុងវេបសាយ

Facebook site:www.techfree.info

ឧទាហរណ៍ខាងលើគឺមានន័យថា ស្វែងរកជាមួយពាក្យ Facebook នៅក្នុងវេបសាយ www.techfree.info

២ ស្វែងរកតាមរយៈប្រភេទឯកសារ

Cambodia filetype:pdf

ឧទាហរណ៍ខាងលើគឺមានន័យថា ស្វែងរកជាមួយពាក្យ Cambodia នៅក្នុងឯកសារប្រភេទ PDF។

៣ ចង់ដឹងពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យណាមួយ

Sweet definition

ឧទាហរណ៍ខាងលើគឺមានន័យថា អ្នកចង់ដឺងពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យ Sweet។ បើចង់ដឹងពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យណាមួយ គ្រាន់តែសរសេរពាក្យនឹង រួចសរសេរពាក្យ definition។

៤ ចង់បកប្រែពីភាសាមួយទៅភាមួយទៀត

translate english to khmer

Google នឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដែលអាចអោយអ្នកបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាខ្មែរនៅលើលទ្ធផលអត្ថបទ ស្វែងរក។

៥ ស្វែងរកព័ត៌មានដែលត្រូវនឹងពាក្យទាំងស្រង់

"What is Information System"

ឧទាហរណ៍ខាងលើគឺមានន័យថា ស្វែងរកអត្ថបទណាដែលត្រូវនឹងពាក្យ What is Information System។

៦ ស្វែងរកព័ត៌មានណាត្រូវនឹងពាក្យណាមួយ តែលើកលែងពាក្យណាមួយ

MySQL -php

មានន័យថាស្វែងរកអត្ថបទណាមានពាក្យ MySQL តែមិនមានពាក្យ php ។ សញ្ញា  – មានន័យមិនរាប់បញ្ជូល។

៧ ស្វែងរកព័ត៌មានតាមទីតាំង

allintitle:Cambodia

ស្វែងរកអត្ថបទណាដែលចំណងជើងមានពាក្យ Cambodia។

allintext:Cambodia

ស្វែងរកអត្ថបទណាដែលអត្ថបទសង្ខេបមានពាក្យ Cambodia។

allinurl:Cambodia

ស្វែងរកអត្ថបទណាដែល URL មានពាក្យ Cambodia។

៨ ផ្លាស់ប្តូរខ្នាត ឬ អាត្រាប្តូរប្រាក់

second to minute

yen to dollar

៩ ស្វែងរកទូរស័ព្ធដែលបាត់

I lost my phone

១០ ស្វែងរកចាប់ពី  ដល់

cambodia gdp growth 1994..2016

ឧទាហរណ៍ខាងលើគឺមានន័យថា ស្វែងរក cambodia gdp growth ដែលមានចាប់ពី 1994 ដល់ 2016។