តើអ្វីទៅដែលហៅថា Service Container?

2016-12-14 sreypao

PHP application ដ៏ទំនើបគឺពោពេញទៅដោយ objects ។ Object មួយអាចជួយសម្រួលដល់ការចែកចាយនូវសាររបស់អ៊ីម៉េលខណៈពេលដែល object ផ្សេងទៀតអាចនឹងអនុញ្ញាតអោយអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានទៅក្នុង database ។ ក្នុង application របស់អ្នក ប្រហែលជាអ្នកបង្កើតនូវ object ដែលគ្រប់គ្រងនូវបញ្ចីផលិតផលរបស់អ្នក រឺក៏ object ផ្សេងទៀតដែលដំណើរការនូវទិន្នន័យពីភាគី API ។ ចំនុចត្រង់នេះគឺ application សម័យថ្មីអាចធ្វើការងារជាច្រើននិងបានរៀបចំទៅជា objects ជាច្រើនដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងលើការងារនីមួយៗ។

របៀបប្រើប្រាស់ MongoDB ជាមួយនឹង Symfony

2016-11-24 sreypao

MongoDB Object Document Mapper (ODM) គឺដូចទៅនឹង Doctrine2 ORM ដូចជា ដំណើរការការងារនិងទស្សនវិស័យរបស់វាផងដែរ។ Bundle គឺទំនេរដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវ Doctrine MongoDB ODM ទៅកាន់ Symfony ដើម្បីអោយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ configure និងប្រើប្រាស់។

ការប្រើប្រាស់ DoctrineBundle នៅក្នុង Symfony

2016-11-24 sreypao

Doctrine project ជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំនូវសំណុំនៃ PHP libraries ដែលសំដៅទៅលើការផ្ដល់នូវ persistence services និង functionality ដែលពាក់ព័ន្ធ។ គុណតម្លៃរបស់វាគឺមានដូចជា Object Relational Mapper ហើយនិង Database Abstraction Layer ។ Object relation mapper (ORM) សម្រាប់ PHP ដែលស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលនៃ database abstraction layer (DBAL)។

ស្វែងយល់អំពី Forms នៅក្នុង Symfony3

2016-11-16 sreypao

Symfony ធ្វើការរួមបញ្ចូល Form component ដែលធ្វើអោយការប្រតិបត្តិការជាមួយ forms កាន់តែងាយស្រួល។ Symfony Form component ជា library មួយដែលមានភាពដាច់តែឯងដែលអាចប្រើបាននៅក្រៅនៃ project របស់ Symfony។

ស្វែងយល់អំពី Routing នៅក្នុង Symfony3

2016-11-07 sreypao

Route គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសម្រាប់ធ្វើការកំណត់នូវ URL ដែលនៅក្នុងការស្នើរសុំទៅកាន់មុខងាររបស់ controller ដែលបានហៅទៅកាន់ដំណើរការនៃការស្នើរ។ វាទាំងពីរអាចអោយអ្នកកំណត់ URLs បានយ៉ាងជាក់លាក់និងស្អាត។ Route ជា bidirectional mechanism មានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានក្នុងការបង្កើត URLs ។