តើ SSL (Secure Sockets Layer)​ ជាអ្វី?

2016-11-07 Samkhann Seang

ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់អុីនធឺណែតកាន់តែមានកំនើនឡើង សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់។ ដូច្នេះហើយទើប TechFree សម្រេចលើកយក SSL (Secure Sockets Layer) ដែលជាដំណោះស្រាយផ្នែកសុវត្ថិភាពអុីនធឺណែតមួយ មកបកស្រាយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

របៀប Sign Certificate សម្រាប់ web server និង ftp server

2016-10-20 chamroeunrith

Certificate នៅក្នុងភាសារបច្ចេកទេសមិនមែនជាសញ្ញាបត្រដែលផ្តល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យឬសាលានានានោះទេ តែផ្ទុយទៅវិញវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីអោយប្រាកដថាទំនាក់ទំនងរវាង Client និង Server មិនត្រូវបានជនទី៣អាចលួចមើលបាន។