ការប្រកបនិងការឆែកវេយ្យាករណ៍

2017-04-23 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុន ស្តីពីការស្វែង យល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ ប៊ូតុង Home, Insert, Design, Layout និងបង្ហាញពីរបៀប ​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់បង្ហាញ និង គន្លឹះមួយចំនួន នៅលើការ ប្រើប្រាស់ប៊ូតុង ទាំងអស់នេះ ហើយនៅក្នុងមេរៀនខ្ញុំនឹងលើយកពីការឆែកវេយ្យាករណ៍ និងការកែនូវអក្ខរាវិរុទ្ធ ។

ការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Layout

2017-04-09 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់​នៅមេរៀនមុនស្តីពីការស្វែង​យល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ ប៊ូតុង Design និងបង្ហាញពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់បង្ហាញ និងគន្លឹះមួយចំនួន​នៅលើការ​ប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Design នៅ​ក្នុងមេរៀននេះ នឹងលើកយកមកបង្ហាញពីការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Layout អោយបានស៊ីជម្រៅ​ជាង​មុន​បន្ថែមទៀត។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert បញ្ចប់

2017-04-06 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree ដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Text Box និង WordArt នៅលើ ប៊ូតុុង Insert និងបង្ហាញពីការកំណត់ពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់បង្ហាញរួច​មក​ហើយ​នេាះ ក៏ព្រមទាំងមានការ​កំណត់ជា​ទិស​ដៅនៃ WordArt ផងដែរ នៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងពាំនាំអ្នកទាំងអស់មកតាមដានដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនផ្នែក Insert នេះទាំងអស់គ្នា ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert (បន្ត ១)

2017-04-04 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញនៅមេរៀនមុនៗ ស្តីពីការស្វែងយល់ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ប៊ូតុង Insert  ដែលបានបង្ហាញពីការទាញយករូបភាព មកដាក់ក្នុង អត្ថបទ ការកែ កាត់ និង លេងស្ទាយរូបភាព ការប្រើប្រាស់ Shape និង ​ការប្រើប្រាស់ SmartArt ហើយស្ថិតនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងធ្វើអោយបងប្អូនមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើការប្រើប្រាស់ Chart ការប្រើប្រាស់​Screenshot , Hyperlink, និងមានបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ Header, Footer និង Page Number ជាដើម ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Design

2017-03-31 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree ហើយនៅក្នុងមេរៀនថ្មីនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់​ Watermark, Page Color, Page Border និងបង្ហាញពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួនបន្ថែមនៅលើមេរៀន Design ដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់ និង ងាយសិក្សា ។