របៀបតម្លើង Mail Server ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង

2016-10-23 chamroeunrith

Email ត្រូវបានប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ និងមាន Domain ផ្សេងៗដូចជា username@companyname.com ជាដើម។ username ជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ @comanyname ជា Domain name ឬ អាចថាជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាដើម ដើម្បីអោយដឹងថាតើបុគ្គលឈ្មោះនោះប្រើប្រាស់ Email ចេញពីក្រុមហ៊ុនណាងាយស្រួលរក។

ស្វែងយល់ពី Mail Server

2016-09-27 chamroeunrith

ទោះបីជា Instance Message, VoIP ឬ ការផ្ញើសារជាសំលេងត្រូវបានកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុគសម័យ Cloud Computing ក៏ដោយ Mail Server នៅតែបានគេប្រើប្រាស់ដដែលជាពិសេសចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដើម្បីធ្វើជាមធ្យោបាយផ្លាស់ប្តូពត៏មានគ្នាទៅវិញទៅមក។