ស្វែងរកបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ Joomla ជាមួយ JoomScan

2016-08-02 Samkhann Seang

សុវត្ថិភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ និង Admin ទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់។ ការស្វែងរកចំនុចខ្វះខាតផ្នែកសុវត្ថិភាពនៅលើគេហទំព័រមួយអាចជារឿងលំបាក និងចំណាយពេលច្រើន។ ដូច្នេះហើយទើបក្រុម Developer សម្រេចបង្កើត JoomScan ឡើងដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកអ្នកប្រើប្រាស់ Joomla ដោយអនុញ្ញាត្តិឲ្យគេអាចរុករកចំនុចខ្សោយផ្នែកសុវត្ថិភាពនៅលើគេហទំព័របានយ៉ាងងាយស្រួល ។