ស្វែងយល់ពី Group Office CRM

2017-03-07 chamroeunrith

Group Office ជាប្រភេទ CRM ងាយស្រួលប្រើប្រាស់មិនចាញ់ Google Doc នោះទេ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណះ Private នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុនមួយជាដើមដោយមិនចង់អោយបែកធ្លាយឯកសារផ្សេងៗទៅលើ Public Cloud ដូចជា Google Doc ឬ Dropbox ជាដើម។