របៀបតម្លើងនិងប្រើប្រាស់ Master DNS និង Slave DNS ដោយប្រើប្រាស់ CentOS Linux 6

2016-10-28 chamroeunrith

DNS ជាប្រភេទ Service មួយដែលជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយអាច បកប្រែពី IP Address ទៅកាន់ឈ្មោះ ដូចជា google.com មាន IP 202.58.97.89  ជាដើម។ដូចនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់ IP ឬ ឈ្មោះក៏បាន តែមនុស្សភាគច្រើនចាំឈ្មោះជាងចាំលេខ។ DNS ស្រដៀងគ្នាទៅនិងការប្រើប្រាស់ phone book នៅលើទូរស័ព្ទដើម្បី Save ឈ្មោះ អ្នកអាចរកវាបានលឿនជាងការចាំលេខទូរស័ព្ទរបស់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់។ប្រសិនបើមិនមាន DNS Server ទេអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ច្បាស់ជាត្រូវចាំ IP Address គ្រប់វេបសាយទាំងអស់មិនខាន។

5 ចំនុច គួរតែស្វែងយល់សម្រាប់អ្នកអាយធី

2016-09-21 chamroeunrith

១. ដាច់Internet ប្រើអីអត់បានទេ ? ចំពោះពាក្យនេះហាក់ដូចជាខុសពាក់កណ្តាល ព្រោះថាដាច់Internetគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ទៅខាងក្រៅបាន តែចំពោះការ share ឯកសារនៅក្នុងណិតវើកវានៅដំណើរការធម្មតា ឬ Printer sharing នៅប្រើប្រាស់បានធម្មតា។