ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ CURL ជាមួយភាសា PHP

2016-10-19 Samkhann Seang

CURL គឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកូដភាសា PHP របស់អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយ Server ច្រើនប្រភេទ និងច្រើន Protocol។ ដែលមានដូចជាៈ http, https, ftp, gopher, telnet, dict, file និង ldap។