ស្វែងយល់អំពី CSS Flexbox

2016-10-10 Phearom Prom

ប្រអប់អាចបត់បែនបាន ឬ flexbox, គឺជាម៉ូដប្លង់មួយថ្មីនៅក្នុង CSS3 ។ ការប្រើប្រាស់នៃ flexbox ធានាថារាល់ធាតុធ្វើទៅតាមការស្មានទុកនៅពេលប្លង់ទំព័រត្រូវធ្វើទៅតាមទំហំអេក្រង់ខុសគ្នានិងឧបករណ៍បង្ហាញខុសគ្នា។ សម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើន, ម៉ូដប្រអប់អាចបត់បែនបានផ្ដល់នូវភាពល្អប្រសើរជាងម៉ូដែលប្លុកនៅក្នុងនោះវាមិនប្រើធាតុអណ្តែត (float) ឬធ្វើការផ្តួលរឹមប្រអប់ flex ជាមួយរឹមនៃអត្ថបទរបស់វា។ ខាងក្រោមជាការរៀបរាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិ CSS ដែលត្រូវប្រើជាមួយ flexbox៖