អ្វីទៅដែលហៅ​ថា Content Delivery Network (CDN)?

2016-07-09 techfree

Content Delivery Network (CDN) គឺជាបណ្តាញមួយដែលចែកចាយឯកសារផ្សេងៗ ទៅកាន់អ្នកមើលវេបសាយ ដោយពឹងផ្អែកទៅលើទីតាំងភូមិសាស្ដ្ររបស់អ្នកមើលវេបសាយ។ ការធ្វើដូចនេះគឺ អាចអោយកម្មវិធីមើលវេបសាយ ទាញយកទិន្នន័យមកបង្ហាញពីកន្លែងជិតបំផុត។