ទាញយកទិន្ន័យពីឯកសារ Excel មកប្រើក្នុង Python ជាមួយ PyExcel

2016-07-22 Samkhann Seang

Excel ជាកម្មវិធីការិយាល័យមួយដែលមានការពេញនិយមសំរាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាការរក្សាទុកទិន្ន័យ និងការគណនាផ្សេងៗ។ គុណវិបត្តិមួយរបស់វាគឺ System មួយចំនួនធំ មិនអាចប្រើប្រាស់ទិន្ន័យនៅក្នុង Excel បានដោយផ្ទាល់នោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាអ្នកត្រូវបញ្ចូលទិន្ន័យទាំងនោះទៅក្នុង Database ម្តងមួយៗនោះដែរ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីវិធីទាញយកទិន្ន័យពីឯកសារ Excel មកប្រើក្នុង Python ជាមួយកម្មវិធី PyExcel.

របៀបរក្សាទុកទិន្ន័យនៅក្នុង SQLite ជាមួយ Python

2016-07-12 Samkhann Seang

SQLite គឺជា Database មួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកពី SQL Database ឯទៀត ដោយមិនទាមទារឲ្យមាន Server និងមិនចាំបាច់ធ្វើការកំណត់នានា។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងតូចធំជាច្រើន។

ស្វែងរកតំណររូបភាព ពីគេហទំព័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយ Python & Haul

2016-07-11 Samkhann Seang

ការស្វែងរកតំណររូបភាពពីគេហទំព័រអាចជារឿងដែលស្មុគស្មាញ ព្រោះវាត្រូវឆ្លងកាត់ការវិភាគនៅក្នុង HTML ច្រើនដំណាក់កាល និងចំនាយពេលវេលាច្រើន។ Haul គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់ Python ដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកតំណររូបភាពពីគេហទំព័រណាមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការ បញ្ចូលនូវ URL របស់គេហទំព័រនោះប៉ុណ្ណោះ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីវិធីដំឡើង និងប្រើប្រាស់ Haul ដើម្បីទាញយកនូវ តំណររូបភាពពីគេហទំព័រ ។

របៀបទាញយកអត្ថបទលើអុីនធឺណិត​ ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹង Python & Scrapy

2016-07-08 Samkhann Seang

Python គឺជាភាសាកុំព្យូទ័រមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសគឺសំបូរទៅដោយកម្មវិធីមានស្រាប់ជាច្រើនដែលបន្ថែមនូវមុខងារផ្សេងៗធ្វើឲ្យ ភាសាមួយនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពល និងមានភាពងាយស្រួល។ ជាក់ស្តែង Scrapy ជាកម្មវិធីមួយរបស់ Python ដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកនូវមាតិការផ្សេងៗដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អត្ថបទនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីវិធីដំឡើង និងប្រើប្រាស់ Scrapy ដើម្បីទាញយកនូវ ឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពីគេហទំព័រ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។ តម្រូវការៈ Python 2.7 ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពី CSS Selector ឬ XPath ។ កម្មវិធីកែអត្ថបទ (Text Editor) ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានកម្មវិធីប្រភេទនេះទេ យើងខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធី Atom […]

1 4 5 6