វិធីរក្សារូបថតនៅក្នុង Android ហើយអាចមើលនៅគ្រប់ទីកន្លែង

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្ហាញអំពីវិធីរក្សារូបថតនៅក្នុង Android ហើយអាចមើលនៅគ្រប់ទីកន្លែង ជាមួយនឹងកម្មវិធីឈ្មោះ Google Photos

Google Photos ជួយរៀបចំរូបថតរបស់អ្នកតាមទីកន្លែង ពេលវេលា និងជួយរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

១) ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Google Photos (ដូចរូប)

google-photos

២) រួចចូលទៅកាន់ Setting (ដូចរូប)

google-photos1

៣) ចុច “Backup & sync”

google-photos2

៤) ចុចលើអាយខន Backup & sync ដើម្បីដំណើរការ ការរក្សាទុករូបថតរបស់អ្នក

google-photos3