ស្វែងយល់ពី SESSION និង COOKIE នៅក្នុងភាសា PHP

2016-10-27 techfree

ក្នុងអត្ថបទមុនៗ  Techfree បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ COOKIE ក្នុង JavaScript រួចមកហើយ។ យ៉ាងណាមិញ នៅក្នុងភាសា PHP ក៏មានប្រើ COOKIE ផងដែរ រួមទាំង SESSION ទៀតផង។ ការប្រើប្រាស់ SESSION និងCOOKIE មានប្រយោជន៍ទៅតាម ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ក្នុងភាសា PHP ។  ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា និងការប្រើប្រាស់ SESSION និង COOKIE នៅក្នុងភាសា PHP ស្របទៅតាមតំរូវ ការនៅក្នុងគំរោង (Project) […]