ស្វែងយល់ពី Centralized Storage ដោយប្រើប្រាស់ iSCSI

2016-10-07 chamroeunrith

iSCSI ជា ប្រភេេទ Block Storage protocol សម្រាប់ Sharing Storage តាមរយះ TCP/IP Protocol ដើម្បីអោយ Client អាច Access មកប្រើប្រាស់បាន ។ iSCSI ជាដំណើរការលើ ណិតវើក Ethernet មានដូចជា Switch Router ជាដើម។ iSCSI ជាប្រភេទ Sharing Storage ឆៅ (Raw Storage Sharing) ខុសពី NFS […]