ឯកសារ និងសៀវភៅសំរាប់សិក្សា នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឹណិត ដែលមិនគិតថ្លៃ

2016-08-16 techfree

បច្ចុប្បន្នមានអង្គការនិងស្ថាប័នផ្សេងៗព្យាយាមរៀបចំឯកសារ និងសៀវភៅសំរាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ សិស្ស សិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឹណិតឬទាញយកមកសិក្សាដោយមិនគិតថ្លៃ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពី វេបសាយមួយចំនួនដែលផ្តល់សេវាកម្មដូចនេះ។