តើប្រភេទសេវាកម្ម Cloud ឬCloud Computing មានអ្វីខ្លះ?

ជាធម្មតាទិន្នន័យរបស់កម្មវិធីវេបសាយត្រូវបានគេរក្សារទុកក្នុងម៉ាស៊ីនតាមក្រុមហ៊ុន ឬទីកន្លែងដោយឡែកៗពីគ្នា។ តែការធ្វើដូចនេះតំរូវអោយមានការចំណាយច្រើនលើ ហាដវែរ (Hardware) គ្រប់គ្រងថែរក្សារម៉ាស៊ីន ការការពារសុវត្ដិភាពទិន្នន័យ ជាដើម។ ដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះទើបមានសេវាកម្ម Cloud ឬCloud Computing ចេញមក។

សេវាកម្ម Cloud ឬCloud Computing គឺជាសេវាកម្មដែលអាចធ្វើការគ្រប់គ្រង រក្សារទុក ឬប្រតិបត្តិទិន្នន័យ នៅកន្លែងរួមមួយ។ ការធ្វើដូចនេះយើងមិនចាំបាច់មាន ហាដវែរខ្លួនឯងទេ ហើយក៏មិនចាំបាច់មានទីកន្លែងទុកហាដវែរដែរ ពីព្រោះអ្វីៗគឺផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្ម Cloud។ អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបង់ថ្លៃនូវអ្វី ដែលយើយបានប្រើ។

cloud

ឧទាហរណ៍ដូចរូបភាពខាងលើ ប្រសិនបើយើងមានឡានផ្ទាល់ខ្លួននោះអ្វីៗយើងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯង ទាំងការចាក់សាំង ថែក្សារឡាន ជាដើម។ តែបើប្រើតាក់ស៊ីវិញ នោះយើងមិនចាំបាច់រវល់នឹងការងារទាំងអស់នេះទេ គ្រាន់តែបង់ប្រាក់ចំពោះចម្ងាយដែលបានជិៈនោះជាការស្រាច់។ Cloud ឬCloud Computing គឺមានន័យដូចនឹងការប្រើសេវាតាក់ស៊ីអញ្ជឹងដែរ។

ប្រភេទសេវាកម្ម Cloud ឬCloud Computing សំខាន់ៗមានបី IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service) និង SaaS (Software as a Service) ដូចរួបភាពខាងក្រោម។

iaaspaassaas

Source: https://starthq.com/blog/saas-101-iaas-paas-saas-and-cloud-computing

 

១) IaaS (Infrastructure as a Service)

គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តោតលើហាដវែរជាចំបង ហើយក្រៅពីនេះមានការផ្តល់បណ្តាយអុីនធឹណិត សេវាកម្មផ្ទុកទិន្នន័យជាដើម។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលផ្តល់សេវាកម្មដូចនេះមានដូចជា Amazon Google និងMicrosoft ជាដើម។

២) PaaS (Platform as a Service)

គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តោតលើការបង្កើតកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់ភាសាកុំព្យូទ័រផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍៖ App Engine ផ្តល់សេវាកម្មដោយក្រុមហ៊ុន Google ឬHeroku ផ្តល់សេវាកម្មដោយក្រុមហ៊ុន Saleforce ជាដើម។

៣) SaaS (Software as a Service)

គឺជាសេវាកម្មសំរាប់អ្នកប្រើទូទៅដែលមិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសុីជំរៅ។ ឧទាហរណ៍៖ Google Doc ផ្តល់សេវាកម្មដោយក្រុមហ៊ុន Google ឬ Office 365 ផ្តល់សេវាកម្មដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft