ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ Vert.X

2016-09-19 Samkhann Seang

Vert.X ជាកម្មវិធីជំនួយមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចបង្កើតកម្មវិធីប្រភេទ Reactive ផ្សេងទៀតបានដោយនៅលើ Java Virtual Machine ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Tim Fox ក្នុងឆ្នាំ 2011 ខណៈពេលលោកកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន VMware ។ រូបរាងខាងក្រៅនៃ Vert.X គឺស្រដៀងនឹង Node.js ដែលជា Platform មួយនៃភាសា Javascript ។ ចំណែកឯ Vert.X វិញគឺផ្តោតសំខាន់លើភាសា Java ។ យ៉ាងណាមិញលក្ខណៈសុីជម្រៅនៃកម្មវិធីនេះពិតជាមិនដូច Node.js នោះទេ។