របៀបថតអេក្រុង (Screenshot) កុំព្យូទ័រ ឬ ទូរស័ព្ទ

2016-08-17 techfree

ពេលខ្លះលោកអ្នកត្រូវការថតអេក្រុង (Screenshot) កុំព្យូទ័រ ឬ ទូរស័ព្ទ ដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហាដែលកើតមានឬ សំរាប់ពន្យល់ពីដំណោះស្រាយណាមួយដែលកើតមាននៅលើ កុំព្យូទ័រ ឬ ទូរស័ព្ទ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបថតអេក្រុង (Screenshot) កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទផ្សេងៗ។