កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធី Javascript ប្រើសំរាប់បង្កើតប្រអប់ផុស (Modal Box) នៅលើវេបសាយ

ការបង្កើតប្រអប់ផុស (Modal Box ឬ Modal Window) គឺផ្នែកមួយនៃការរចនាវេបសាយអោយមានរស់រវើក និងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ហើយក៏អាចបង្កលក្ខណៈដល់អ្នកចូលមកកាន់វេបសាយអាចមើល ព័ត៌មានផ្សេងៗបានឆាប់រហ័ស និងងាយស្រូល។