ដើម្បីបង្កើតបានណិតវើកមួយតើត្រូវមានឧបករណ៏អ្វីខ្លះ?

2016-09-21 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះ អុីនធឺណិត មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា វាសឹងតែដូចជាអគ្គីសនីប្រើតាមផ្ទះទៅហើយ ។ មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសុទ្ធតែស្គាល់អុីនធឺណិត និង ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ។ក៏ប៉ុន្តែបើសួរថា អុីនធឺណិត ជាអ្វីអោយប្រាកដអត់ដឹងទេ។ អុីនធឺណិត ជាមធ្យោបាយ ឬ ជាផ្លូវសម្រាប់អោយ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទៅដល់កន្លែងណាមួយដែលគេចង់ទៅ ចុះកន្លែងដែលចង់ទៅនោះជាអ្វី? កន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ទៅនោះភាគច្រើនគឺ មើលពត៏មាន មើលវីដេអូ រឿងផ្សេងៗដែលនៅក្នង Server។

ស្វែងយល់ពី LAN និង Virtual LAN (VLAN)

2016-09-20 chamroeunrith

តើអ្វីទៅជា Local Area Network (LAN)? LAN កើតចេញពីការភ្ជាប់កុំព្យូទ័រចាប់ពី២គ្រឿងឡើងទៅ ដើម្បី Share Resource ឬ ឯកសារផ្សេងៗ ឬ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែកចាយInternetគ្នាប្រើប្រាស់។ បើ LAN មួយមាន Computer ភ្ជាប់ដោយខ្សែផង និង ភ្ជាប់ដោយ Wireless តើចាត់ទុកជា LAN ដែរឬទេ? ចំនុចនេះក៏ចាត់ទុកថាជា LAN មួយដែរបើទោះឧបករណ៏ទាំងនោះត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយប្រើប្រាស់។