ស្វែងយល់ពី Fail Over Protection របស់ Mikrotik Router

2016-10-16 chamroeunrith

Fail-over Protection ជាមេកានិចមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការ Backup អោយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំអោយដាច់ឬកុំអោយខូចនៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង ដូចជាការប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត ក្រុមហ៊ុន២ផ្សេងគ្នាដើម្បីជំនួសនៅពេលដែល អ៊ីនធឺណិតមួយដាច់ឬមានបញ្ហារអាក់រអួលជាដើម។