បច្ចុប្បន្ន មានរូបិយបណ្ណឌីជីថលជាច្រើន​ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ធ្វើការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ នៅលើប្រព័ន្ធអុីនថឹណិត។ Bitcoin គឺរូបិយបណ្ណឌីជីថលមួយ ដែលកំពុងល្បីខ្លាំងជាងគេ។