របៀបបង្កើត flowchart ជាមួយ jQuery

គំនូសតាងផ្សេងៗ ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ពន្យល់ពីអ្វីមួយ អោយមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសគំនូសតាងផ្សេងៗ (flow chart) ដោយប្រើប្រាស់ Javascript។ 

១) ជាដំបូងអ្នកត្រូវទាញយក flowchart.js រូចដាក់ stylesheet ទៅក្នុងផ្នែកក្បាលនៃទំព័របណ្តាញ២) បង្កើតស្លាក DIV container  សម្រាប់ផ្ទុក flowchart។ ឧទាហរណ៍<div class container></div>៣) កម្មវិធីជំនួយដែលតម្រូវឱ្យមានបណ្ណាល័យ jQuery និង jQuery UI អ្នកប្រើបានផ្ទុកនៅក្នុងទំព័របណ្តាញ៤) រៀបចំទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គំនូស flowchart។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹងគូរប្រអប់គំនូស flowchart ២ នៅលើទំព័របណ្តាញ

៥) ដាក់កម្មវិធីជំនួយទៅក្នុង container
៦) ជម្រើសលំនាំដើមសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយ

៧) Methodឧទាហរណ៍

យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

ចែករំលែក​អត្ថបទនេះទៅកាន់៖

Exit mobile version