ហេតុអ្វីបានជា លីនុច file permission សំខាន់?

2017-03-21 chamroeunrith

File permission នៅក្នុងលីនុចពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម web hosting និងអ្នកប្រើប្រាស់ Web hosting រួមគ្នា នៅលើលីនុចតែមួយ។