បង្កើត Dialog ច្រើនប្រភេទនៅក្នុង Electron

Dialog box គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលមានតួនាទីច្រើនដូចជា បង្ហាញសារ បញ្ជាក់អ្នកប្រើប្រាស់ពីជម្រើសរបស់គេ ឬទទួលការបញ្ចូលទិន្ន័យនានា។ល។ ដូច្នេះហើយទើប Dialog box ត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីបង្កើត Dialog Box ចំនួនបួនប្រភេទដែលមានដូចជា Error box, message box, save box និង open box នៅក្នុង Electron។

ដើម្បីបង្កើត Dialog box សូមអនុវត្តតាមកូដគំរូខាងក្រោម៖

package.json

style.css

main.js

index.html

លទ្ធផល៖

Error box:

Message box:

 

Save box:

Open box:

ចែករំលែក​អត្ថបទនេះទៅកាន់៖

Exit mobile version