របៀបតំឡើង Symfony 3

ក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយករបៀបនៃការតំឡើង Symfony 3 មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។  មុននឹងតំឡើង Symfony បានដំបូងយើងត្រូវតំឡើង PHP Installer ជាមុនសិន។ PHP installer ជាកម្មវិធី PHP តូចមួយដែលយើងត្រូវតែតំឡើងដើម្បីតំឡើង Symfony Framework បាន។ ដើម្បីតំឡើង PHP Installer យើងត្រូវវាយ Command ដូចខាងក្រោម៖

បន្ទាប់មកវាយ Commandខាងក្រោម៖

បន្ទាប់មកវាយ command ដើម្បីបង្កើត project ៖

រង់ចាំប្រហែល ៥ នាទីដើម្បីទាញយក។ បន្ទាប់ពីទាញយកចប់ យើងចូលទៅកាន់ថត Project ហើយដំណើរការវាដោយប្រើ Command៖

បន្ទាប់មកបើកកម្មវិធីមើលវេបសាយរបស់អ្នកដូចជា Firefox, Chrome, Internet Explorer…. រួចបញ្ចូលអាស័យដ្ឋាន http://localhost:8000  ឬ http://127.0.1:8000 ដើម្បីមើល project របស់អ្នក

 

ចែករំលែក​អត្ថបទនេះទៅកាន់៖

Exit mobile version