បង្កើតវីដេអូ Youtube អោយ​លេងតគ្នាជាមួយ Youtube Javascript Player API

ជាធម្មតាប្រសិនបើយើងមើលវីដេអូនៅគេហទំព័ររបស់ Youtube នោះយើងអាចមើលវីដេអូតគ្នាបាន ជាមួយ តារាង បទចំរៀង (playlist)។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញវីធីម៉្យាងទៀតដែលបង្កើតវីដេអូ Youtube អោយលេងតគ្នា នៅលើ គេហទំព័ររបស់អ្នកផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់ Youtube Javascript Player API។

តំបូងសូមបង្កើតឯកសារ HTML មូយហើយសរសេរកូតដូចខាងក្រោម៖

សរសេរកូតខាងក្រោមនៅទីកន្លែងណាដែលអ្នកចង់បង្ហាញវីដេអូ Youtube។

បន្ទាប់មកសរសេរកូតខាងក្រោម។  Youtubeid គឺលេខកូតវីដេអូរបស់ Youtube។ ឧទាហរណ៍៖ youtube.com/watch?v=-OKJQMeBd4A នោះ Youtubeid = -OKJQMeBd4A ។

 

ចែករំលែក​អត្ថបទនេះទៅកាន់៖

Exit mobile version